Privacybeleid Korean Food Allegaartje:

Privacyverklaring | Korean Food by Allegaartje

Korean Food by Allegaartje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

en we hechten waarde aan het Privacybeleid Korean Food Allegaartje.

In deze privacyverklaring geven we op een heldere en transparante manier informatie over hoe wij

omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom

zorgvuldig om met persoonsgegevens. Korean Food by Allegaartje houdt zich in alle gevallen aan de

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

persoonsgegevens.

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij strikt nodig voor de uitvoering van de

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– Op de hoogte zin van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze

respecteren.

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen, zodat de beveiliging van

uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

 

Bedrijfsgegevens Korean Food by Allegaartje

Korean Food by Allegaartje

Zwaanhals 277A

3035 KG Rotterdam

info@allegaartje-catering.nl

 

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij

nodig hebben voor gegevensverwerking voor het CBS.

 

1) Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Korean Food by Allegaartje verwerkt ten behoeve van de volgende

doeleinden:

– Om een reservering voor ons restaurant aan te kunnen nemen en te bevestigen

– Om uw betaling te kunnen verwerken

– Om u, met uw toestemming een nieuwsbrief te kunnen versturen

 

2) Wie ontvangt uw persoonsgegevens

Korean Food by Allegaartje, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Na doorgifte van uw persoonsgegevens, middels

bijvoorbeeld het zenden van een e-mail of het invullen van een contactformulier of reserveringssysteem op deze website,

geeft u ons toestemming, uw gegevens verder te verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– (mobiel)Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en/of

telefonisch contact.

 

3) Bewaartermijn

Korean Food by Allegaartje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor

deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens verstrekt met het doel van het maken van een reservering,

waarbij is aangegeven geen nieuwsbrief te willen ontvangen, worden periodiek verwijderd.

(bedrijfs)gegevens m.b.t. bedrijfsfeesten kunnen langer worden bewaard voor facturering en

administratieve doeleinden.

 

4) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Korean Food by Allegaartje en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u

beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,

correctie, verwijdering, gegevens overdracht van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens

sturen naar info@allegaartje-catering.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een

kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van

uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

 

5) Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Korean Food by Allegaartje wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

6) Wettelijke of contractuele voorwaarde om overeenkomst te kunnen sluiten

Om uw reservering en/of bestelling in behandeling te kunnen nemen behoort het verstrekken van

uw persoonsgegevens tot voorwaarde om uw reservering/bestelling definitief te kunnen registreren.

Een reservering zonder persoonsgegevens is bij ons niet mogelijk.

 

7) Derden

Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

8) Beveiliging van uw persoonsgegevens

Korean Food by Allegaartje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met ons: info@allegaartje-catering.nl

Korean Food by Allegaartje